Dienstenwijzer incl. privacy en intern beloningsbeleid.

Informatie over onze dienstverlening 

Wij maken graag helder afspraken met u over onze dienstverlening en de bijbehorende kosten. In deze brochure leest u daar meer over. Wij hierbij verder dan de informatie die we u op grond van de Wet op het financieel toezicht moeten verstrekken. Wij geven u graag aanvullende informatie over onze dienstverlening zodat u een goed totaalbeeld krijgt. Heeft u hier vragen over, stel ze ons dan gerust. 

 

Naam en adres 

Onze gegevens luiden:

Kantoornaam                                       : Dieleman financiële vormgevers
Kantooradres                                       : Bijsterhuizen 30-07 H
Postcode en Vestigingsplaats           : 6604 LP Wijchen
Postadres                                              : Postbus 6661
Postcode en Vestigingsplaats           : 6503 GD Nijmegen
Telefoon                                                : 024-870 30 20
E-mail                                                    : info@dielemanfv.nl
Website                                                 : www.dielemanfv.nl

 

Onze openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur. 

 

Registratie AFM

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12043444

Op grond van deze vergunning mogen wij de volgende activiteiten verrichten:

 1. Adviseren en bemiddelen in particuliere schadeverzekeringen;
 2. Adviseren en bemiddelen in zakelijke schadeverzekeringen;
 3. Adviseren en bemiddelen in inkomensverzekeringen;
 4. Adviseren en bemiddelen in zorgverzekeringen;
 5. Adviseren en bemiddelen in vermogensopbouwende producten;
 6. Adviseren en bemiddelen in pensioenverzekeringen;
 7. Adviseren en bemiddelen in hypothecair krediet;
 8. Adviseren en bemiddelen in consumptief krediet;
 9. Adviseren en bemiddelen in elektronisch geld;
 10. Adviseren en bemiddelen in spaarrekeningen;
 11. Adviseren en bemiddelen in betaalrekeningen;
 12. Adviseren in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen.

 

Aard van onze dienstverlening

Binnen het kader van onze vergunning kunnen wij u op de volgende manier van dienst zijn: 

 1. Wij kunnen u inzicht geven in uw huidige situatie als het gaat om het afdekken van bepaalde risico’s.
 2. Wanneer u exact weet welk financieel product u nodig heeft en geen advies wenst, kunnen wij de begeleiding verzorgen bij het afsluiten daarvan (execution only).
 3. Wanneer u in grote lijnen weet wat voor soort financieel product u zoekt, kunnen wij u helpen bij het vergelijken en selecteren van de beste optie.
 4. Wij kunnen op uw verzoek klankborden over uw ideeën van een financieel product.
 5. Wij kunnen u coachen bij het vormen van een beeld van de mogelijkheden voor het verzekeren van bepaalde risico’s.
 6. Wij kunnen u een compleet advies geven over een financieel product en begeleiden bij het afsluiten van een passende oplossing, waarbij onze dienstverlening in principe stopt op het moment dat het betreffende product is afgesloten.
 7. Wij kunnen het volledig beheer van financiële producten voor u verzorgen: advies, afsluiten en begeleiding van het tot stand komen van een financieel product. Bij het laatste kunt u bijvoorbeeld denken aan een mogelijk tussentijds advies tot aanpassing van het afgesloten product, of aan het in behandeling nemen van schade.

  

Klachten 

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. 

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot het onafhankelijke Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Indien u meer informatie wenst over het KiFiD, dan kunt u daarvoor terecht op www.kifid.nl.

Ons kantoor is bij het KiFiD aangesloten onder nummer 300.016107.

 

Adviesvrij 

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of hypotheekverstrekkers. 

 

Geen zeggenschap 

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal. 

 

Selectie van aanbieders 

Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hiermee werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

 

Beloning 

Wij zullen u bij het adviseren over en/of afsluiten van een financieel product een factuur sturen. Wij ontvangen geen provisie meer van de financiële instelling waar u het product aanschaft. Voordat wij aanvangen met de werkzaamheden voor u, zullen wij uiteraard heldere afspraken met u maken over het tarief dat wij zullen hanteren, zodat u precies weet waar u aan toe bent. 

Voor schadeverzekeringen en spaarrekeningen is het nog wel mogelijk om op basis van provisie te werken. Vooralsnog blijven wij dit dan ook handhaven voor deze producten. Wij informeren u hier uiteraard uitgebreid over wanneer u een dergelijk product afsluit. 

Voor kredieten is het verplicht om op basis van provisie te werken. Wij informeren u hier uiteraard uitgebreid over wanneer u een dergelijk product afsluit. 

 

Intern beloningsbeleid 

De beloning van onze medewerkers bestaat voor het grootste gedeelte uit een vast salaris. De vaste salarissen zijn bij ons bedrijf marktconform.

Afhankelijk van de functie en de beoordeling kunnen medewerkers een variabele beloning ontvangen die maximaal 20% van hun vaste inkomen uitmaakt. De variabele beloning wordt voor minimaal 50% gebaseerd op kwalitatieve doelstellingen die het klantbelang dienen. 

Wij beoordelen en sturen onze medewerkers regelmatig aan op integer, solide en klantgericht handelen. Deze beoordeling bepaalt de hoogte van het vaste salaris en de hoogte van de variabele beloning. Op dit moment zijn er geen medewerkers bij ons in dienst waar een variabele beloning van toepassing is.

 

Uw persoonsgegevens 

Om u goed te kunnen adviseren welke financiële producten bij uw situatie passen, gaan wij met u in gesprek. In dit gesprek stellen wij u verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op uw kennis van en ervaring met financiële diensten, uw financiële situatie, zoals inkomen, uitgaven en vermogen, uw wensen en behoeften voor zover relevant voor het financiële advies en uw bereidheid om bepaalde risico’s zelf te dragen, dan wel uw wens om deze juist af te dekken, bijvoorbeeld door middel van een verzekering. 

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om

Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Ook hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens?

Wij gebruiken de gegevens die wij van u krijgen om een analyse van uw financiële situatie te maken. Hieruit volgt dan ons advies over welke maatregelen u kunt nemen om de door u gewenste financiële zekerheid te realiseren. Dat kan betrekking hebben op de opbouw van uw pensioen, het verzekeren van bepaalde risico’s of het verkrijgen van een financiering.

Zowel in het kader van het opstellen van dit advies als wanneer u ons vraagt onderdelen van dit advies uit te voeren, kan het voorkomen dat wij contact moeten zoeken met verzekeraars, geldverstrekkers, expertisebureaus, taxateurs en anderen die relevant zijn bij de uitvoering van de voor u te realiseren financiële zekerheid. 

Bij verzekeraars en geldverstrekkers gaat het dan om de informatie die zij nodig hebben om te kunnen bepalen of en zo ja onder welke condities zij aan u een offerte willen uitbrengen voor een verzekering of krediet. Bij expertisebureaus gaat het om gegevens die nodig zijn om de waarde van uw pand of andere bezittingen te kunnen taxeren. 

Wij geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door wanneer dat nodig is om een bepaald onderdeel van uw opdracht uit te voeren. Wij geven daarbij alleen die gegevens door die deze derden ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u uit te voeren. 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig om de opgedragen werkzaamheden voor u uit te voeren. Uiterlijk vijf jaar nadat de verzekeringen en/of kredieten die wij voor u tot stand hebben gebracht zijn geëindigd, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van u in dit kader hebben ontvangen. 

Wat zijn uw rechten?

U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij van u wij wel of niet ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.               

U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos. 

Wanneer u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn. 

Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek. 

Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen. 

Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te zenden aan een derde. Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren. 

Wanneer wij van derden persoonlijke informatie over u ontvangen, bijvoorbeeld van uw verzekeraar, accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij u over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen. 

Wat is de situatie wanneer u ons bepaalde informatie niet geeft, of ons beperkt in het gebruik daarvan?

Het opstellen van een goed financieel advies kunt u vergelijken met het maken van een puzzel. Er zijn vele, afzonderlijke stukjes die bij het begin van onze werkzaamheden allemaal door elkaar liggen. Hebben wij alle stukjes tot onze beschikking, dan slagen wij er bijna altijd in om de puzzel op te lossen en u een compleet beeld te schetsen. 

Maar wanneer u ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen oplegt in het gebruik hiervan, dan missen wij een of meerdere “stukjes” van de puzzel. Soms is dat niet onoverkomelijk om u toch een bepaald eindplaatje te kunnen schetsen. Wij zullen u er dan wel op wijzen, dat in dit advies bepaalde gaten kunnen zitten omdat wij niet over alle informatie konden beschikken en wat de consequenties hiervan voor u kunnen zijn. 

Missen wij te veel informatie, dan kunnen wij geen verantwoord advies opstellen en zullen wij u meedelen dat wij onze werkzaamheden voor u niet kunnen uitvoeren. 

Klachten over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan

Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. 

Mocht u klachten hebben over de wijze waarop ons kantoor met uw persoonsgeven is omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat u hierover contact opneemt met de directie van ons kantoor. Wij beloven u dat deze klacht onze aandacht krijgt. 

Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen 

We hopen dat u een beeld heeft gekregen van wat wij voor u kunnen betekenen. Natuurlijk is dat veel meer dan u in deze brochure heeft kunnen lezen. Stel ons daarom gerust uw vragen. Wilt u meer weten of wat wij voor u kunnen doen of hoe wij werken? We vertellen het u graag in een persoonlijk gesprek.