Algemene Voorwaarden Dieleman financiële vormgevers

Artikel 1: Definities

 1. De eenmanszaak Dieleman financiële vormgevers of Dieleman Advies gevestigd te Nijmegen,aan Koolemans Beynenstraat 114, 6521 EX, kantoorhoudende te Wijchen aan Bijsterhuizen 30-07 H, 6604 LP, hierna te noemen: “DFV”,
 2. Opdrachtgever De natuurlijke of rechtspersoon aan wie DFV enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten.
 3. Opdracht De door Opdrachtgever aan DFV verstrekte Opdracht om te adviseren over of te bemiddelen bij het afsluiten van een financieel product.
 4. Financieel Product De hypotheek, verzekering, spaarrekening of het krediet of deelnemingsrecht in beleggingsinstelling, dan wel andere als zodanig in de zin van artikel 1:1 Wft aangewezen producten, waarover DFV zal adviseren en/of bij de afsluiting waarvan DFV op verzoek van Opdrachtgever zal bemiddelen.
 5. Aanbieder De partij bij wie het Financieel Product wordt afgesloten.

 

Artikel 2: Opdracht

 1. Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en DFV wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat DFV een Opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. DFV is bevoegd om aan haar verstrekte Opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan Opdrachtgever heeft verstuurd.
 2. Alle aan DFV verstrekte Opdrachten komen uitsluitend tot stand met DFV en worden door haar uitgevoerd, ook als het de bedoeling van Opdrachtgever is dat de Opdracht door een bepaalde bij DFV werkzame persoon zal worden uitgevoerd.
 3. Aan DFV verstrekte Opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van DFV, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte Opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.
 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door DFV opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte Opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en/of vennoten van DFV en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders/vennoten en/of andere voor haar werkzame personen niet meer voor DFV werkzaam zijn.
 6. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar Opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door DFV zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van Aanbieder en adviezen DFV

 1. Door DFV namens een Aanbieder aan Opdrachtgever gepresenteerde aanbiedingen of offertes zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende Aanbieder.
 2. Aan door DFV gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product en de eventuele doorwerking daarvan in de (maand)lasten van Opdrachtgever, kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Pas wanneer een Aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan DFV een definitieve berekening van de (maand)lasten verschaffen.
 3. Door DFV aan Opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op versimpelde veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Pas wanneer een Aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan DFV een definitieve berekening van de (maand)lasten verschaffen.

 

Artikel 4: Communicatie

 1. In het geval Opdrachtgever enig digitaal bericht aan DFV heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht DFV heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.
 2. Algemene, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever, door DFV verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door DFV gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte Opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van DFV het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van Opdrachtgever toegespitst advies betreft.
 3. Totdat Opdrachtgever een adreswijziging aan DFV heeft bekend gemaakt, mag DFV erop vertrouwen dat Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de Opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.

 

Artikel 5: Inschakeling derden

 1. Het is DFV toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorbelast aan Opdrachtgever.
 2. Voor zover DFV bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht gebruik moet maken van door externe adviseurs opgestelde adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij daarbij zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met Opdrachtgever en bij de selectie van de betreffende derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. DFV is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs. 
 3. DFV is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 5.2. bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.

 

Artikel 6: Intellectuele eigendom

 1. DFV behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest die zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht. Daaronder zijn ondermeer begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, rapportsjablonen, contracten en ander geestesproducten van DFV, dit in de ruimste zin van het woord.
 2. De opdrachtgever zal de inhoud van rapporten, adviezen of andere, al dan niet schriftelijke uitingen van DFV, die niet zijn opgesteld of zijn gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zorgt er tevens voor dat derden, althans niet zonder uitdrukkelijke toestemming van DFV, niet van de in vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

 

Artikel 7: Honorarium en betaling

 1. Het voor haar dienstverlening aan DFV toekomende honorarium kan begrepen zijn in de door Opdrachtgever aan de Aanbieder te betalen premies of er kan een uurtarief of vast honorarium worden overeengekomen.
 2. Indien partijen hierover geen afzonderlijke afspraken hebben gemaakt, is de beloning voor DFV inbegrepen in de door Opdrachtgever aan de Aanbieder te betalen premies. De Aanbieder betaalt deze aan DFV.
 3. Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan Opdrachtgever doorberekend. DFV is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het accepteren van de Opdracht stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de Opdracht nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van DFV beïnvloeden.
 4. In het geval DFV werkt op declaratiebasis kan een voorschot in rekening worden gebracht dat door Opdrachtgever moet worden voldaan alvorens DFV start met de uitvoering van de Opdracht.
 5. Facturen van DFV dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door DFV voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.
 6. Indien Opdrachtgever de door hem wegens afgesloten verzekeringen te betalen premies niet tijdig betaalt, kan de Aanbieder de dekking onder de verzekering opschorten en in geval van schade weigeren deze te vergoeden. Indien de premie- en/of rentebetalingen betrekking hebben op een afgesloten hypotheek, kan de Aanbieder bovendien besluiten tot executoriale verkoop van de onroerende zaak waarop de afgesloten hypotheek betrekking heeft over te gaan. DFV is in deze gevallen nimmer aansprakelijk ten opzichte van Opdrachtgever.
 7. Verrekening door Opdrachtgever van door DFV voor haar dienstverlening in rekening gebrachte bedragen met een door Opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door Opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door DFV uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
 8. Indien Opdrachtgever de door DFV in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, raakt Opdrachtgever, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig zal zijn, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan DFV te voldoen kan DFV de incassering van haar vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op 15% van het bedrag waarvan betaling wordt gevorderd.
 9. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 10. Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van DFV aanleiding geeft, is DFV bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de Opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

 

Artikel 8: Informatie van Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan DFV die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht. Hieronder dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de gezinssamenstelling, het inkomen, de vermogenssituatie, de bedrijfsbestemming, de bedrijfsomvang, het voorraadbeheer enz. van Opdrachtgever, dat DFV haar adviezen daaraan zou moeten aanpassen of dat reeds afgesloten financiële producten mogelijk niet meer toereikend zijn.
 2. DFV kan slechts ten opzichte van Opdrachtgever aan de op haar rustende zorgverplichting voldoen indien Opdrachtgever het in 8.1 bepaalde strikt naleeft.
 3. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen Opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van DFV zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is DFV bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Opdracht.
 4. Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan DFV verschafte informatie. Indien het niet tijdig, juist of volledig aanleveren van informatie tot gevolg heeft dat DFV meer tijd of extra kosten aan de uitvoering van de Opdracht moet besteden, belast DFV het met die extra tijd gemoeide honorarium en/of de extra te maken kosten door aan Opdrachtgever.
 5. Indien achteraf blijkt dat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven op basis waarvan DFV de Opdracht heeft uitgevoerd, kan de Aanbieder op grond van diens (algemene) polisvoorwaarden gerechtigd zijn om de verzekering of het krediet (met onmiddellijke ingang) te beëindigen, dan wel gerechtigd zijn om te besluiten niet tot vergoeding van geleden schade over te gaan.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid van DFV

 1. Iedere aansprakelijkheid van DFV alsmede van haar bestuurders, vennoten, haar werknemers en de door DFV bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van DFV wordt uitgekeerd, inclusief het door DFV te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.
 2. In het geval de in artikel 9.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van DFV in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van DFV alsmede van haar bestuurders, vennoten, haar werknemers en de door DFV bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de Opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium. Indien DFV geen honorarium voor haar dienstverlening aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht, is de aansprakelijkheid van DFV en de hare beperkt tot de door de Financiële Instelling aan Opdrachtgever in rekening gebrachte premie.
 3. De uitvoering van de verstrekte Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. DFV is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen.
 5. DFV is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door DFV gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door DFV kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.
 6. DFV is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door Opdrachtgever aan DFV verzonden (email)berichten DFV niet hebben bereikt.
 7. DFV is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de Opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies en/of renten voor door hem, na bemiddeling van DFV, afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft voldaan.
 8. DFV is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die het gevolg is van de omstandigheid dat een door Opdrachtgever met diens wederpartij overeengekomen financieringsvoorbehoud is verstreken.
 9. DFV is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die veroorzaakt wordt doordat de Aanbieder er niet of niet tijdig voor zorg draagt dat de voor het passeren van de hypotheekakte benodigde stukken gereed zijn en/of de geldmiddelen niet of niet tijdig bij de notaris in depot staan.
 10. In het geval DFV adviseert omtrent c.q. bemiddelt bij de afsluiting van financiële producten waar een belegging- en/of investeringscomponent deel van uit maakt, verschaft DFV een prognose ten aanzien van de mogelijk te behalen resultaten van het betreffende product. Dit vormt slechts een indicatie. DFV is nimmer aansprakelijk voor schade zijdens Opdrachtgever of derden, die direct of indirect voortvloeit uit een (tegenvallende) waardeontwikkeling van financiële producten en/of (het tegenvallen van) resultaat, rendement, rentabiliteit e.d. van financiële producten. Voorts is DFV niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden als gevolg van fouten of onjuistheden in van derden, onder wie begrepen enige Aanbieder, afkomstige prognoses omtrent een te behalen resultaat, rendement, rentabiliteit e.d.
 11. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van DFV voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar vennoten en-of ondergeschikten.
 12. Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met DFV indien DFV zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door Opdrachtgever te worden nagekomen.

 

Artikel 10: Overmacht

 1. DFV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor DFV redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van DFV ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.
 2. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van DFV geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van DFV kan worden gevergd.

 

Artikel 11: Bescherming persoonsgegevens

 1. Door Opdrachtgever aan DFV verstrekte persoonsgegevens zullen door DFV niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht, behoudens voor zover DFV op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

 

Artikel 12: Klachteninstituut

 1. DFV is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 300.016107. Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de Opdrachtgever voor bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter.
 2. DFV conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van € 25.000,- (zegge en schrijven vijfentwintigduizend euro) niet te boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat, heeft DFV de mogelijkheid om niet mee te werken aan een bindend advies.

 

Artikel 13: Verval van recht

 1. Klachten met betrekking tot door DFV verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat Opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van DFV, te worden ingediend bij DFV. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever op.
 2. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook in verband met door DFV verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Artikel 14: Diversen

 1. Op alle door DFV uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede op de door haar aanvaarde Opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. In het geval de inhoud van schriftelijk tussen DFV en Opdrachtgever gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.
 3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden DFV slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen DFV en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.
 5. DFV is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval DFV tot tussentijdse wijziging over gaat stelt zij Opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien Opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door DFV genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.